«СМІХ І СЛЬОЗИ…» АНАТОЛІЙ ПАЛАМАРЕНКО
"Laughter and tears ...".ANATOLIY PALAMARENKO

13-05-2018 19:00

"Laughter and tears ..."

ANATOLIY PALAMARENKO (declamation)

With the participation of KARINA KONDRASHEVSKA (soprano),

OLGA CHORNOKONDRATENKO (violin)

MARIA VIKHLYAEVA (piano),

LEONID GERZHAN (cello)

In the program – works of Shevchenko, Dovzhenko, Kvitka-Osnov’yanenko,

Nechuy-Levytsky, Stefanyk, Vasyl’chenko, Vyshnya, Glazovy

Ticket prices: 70 UAH - 250 UAH

Upcoming events